ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
برنامه سخنرانی ها و مقالات پوستری

 

برنامه سخنرانی ها روز 28/11/92

ژئوانفورماتیک و ژئومتیکس

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

08:45 تا 09:00

ارائه گزارش توسط دبیرعلمی گردهمایی

مانا رحیمی

09:00 تا 09:20

طراحی یک سیستم تعیین موقعیت یکپارچه با هدف کاربرد در معادن

رضا آراسته

09:20 تا 09:40

بررسی عمق جذب کائولینیت - مونتموریلونیت ماسه سنگ آغاجاری خوزستان جهت اکتشاف احتمالی اورانیوم بوسیله فیلدسپک3

زینب زرگری

09:40 تا 10:00

تهیه نقشه پوششی از منابع طبیعی به کمک تصاویر پلاریمتریک SAR به روش¬ SVM-GA (مطالعه موردی شهر شیراز)

محسن جعفری

10:00 تا 10:20

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در ورقه زمین‌شناسی سقز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

سروه فرجی

10:20 تا 10:50

پذیرایی

10:50 تا 11:10

APPLICATION OF REMOTE SENSING – GIS – GEOLOGY METHODS IN EVALUATING THE POTENTIAL OF FACING GRANITES IN KRONG BONG - LAK AREA, DAK LAK PROVINCE

Quach Duc Tin

11:10 تا 11:30

Orogenic Gold Prospectivity Mapping Using Simple and Index Overlay, Region of Saqez, NW of Iran

Alireza Almasi

11:30 تا 11:50

کاربرد روش ORASIS به عنوان روشی مستقل از پیکسل خالص برای پردازش داده های فراطیفی

توحید نوری جگرکندی

11:50 تا 12:10

پتانسیل¬یابی سرب وروی برگه 1:100000 اردستان با استفاده از روش AHP در محیط GIS

شهرزاد ابوتراب

12:10 تا 12:30

ارزیابی طیفی تصویر ETM درمقایسه با کتابخانه طیفی و XRDبرای کانی-های رسی و تبخیری دشت سگزی اصفهان

احمد رجبی

12:30 تا 13:30

ناهار و نماز

13:30 تا 13:50

پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای با استفاده از دو روش وزن های نشانگر و منطق فازی

نسرین زعیم فرحزادی

13:50 تا 14:10

بررسی امکان تفکیک زون‌های دگرسانی هیدروترمال براساس مراتب متفاوت مشتق‌گیری طیفی

سحر دهنوی

14:10 تا 14:30

شناسایی مناطق امید بخش معدنی مس‌پورفیری در گستره چهارگنبد با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی

زهرا یزدی

14:30 تا 14:50

مقایسه تکنیک‌های کروستا و شاخص‌های طیفی یاماگوچی در شناسایی کانی‌های دگرسانی با استفاده از داده‌های ASTER

حسن کریمی بارونقی

14:50 تا 15:10

پذیرایی

15:10 تا 15:30

شواهد عملکرد گسل اناربنه در جنوب قم با استفاده از دور سنجی

امیرمسعود دربانی

15:30 تا 15:50

پهنه بندی خطر زمین لرزه در استان قزوین با استفاده از داده های زمین شناسی در محیط سیستم اطلاعات مکانی

 

زینب کریمی

15:50 تا 16:10

کاربرد تبدیل 7-پارامتری همانندی در آنالیز تغییر شکل به روش کمترین مربعات کامل وزندار

شبنم سادات مرتضوی

16:10 تا 16:30

استفاده از منطق فازی جهت مدلسازی آنومالی اپی¬ترمال منطقه سلفچگان در سیستم اطلاعات جغرافیایی

حمزه حسنی

 

برنامه مقالات پوستری روز 28/11/92

 

ساعت

شماره تابلو

عنوان پوستر

ارائه دهنده

09:00 تا 11:00

1

Ubiquitous Mine (U-Mine): New Generation of Smart Mine for Improving Quality of Services (QoS

Ehsan Ali Keshtehgar

09:00 تا 11:00

2

بررسی توزیع مکانی عناصر سمّی و بالقوه سمّی به روش کریجینگ دربرگه 1:100000 بافت

مریم صلاحی

09:00 تا 11:00

3

آنالیز کمی فعالیت تکتونیکی در حوضه لارستان فارس با استفاده از GIS

ایمان ربانی زاده

09:00 تا 11:00

4

تعیین مناطق مستعد جهت پایش خشکسالی با داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان اصفهان)

غزاله عباسی باغبادرانی

09:00 تا 11:00

5

تعیین روند شکستگیهای تکتونیکی و نقش آنها در مورفولوژِی آبراهه های طارم با استفاده از GIS & RS

صابر احمدی

09:00 تا 11:00

6

کاربرد داده های ASTER در شناسایی مناطق دگرسانی گرمابی ذخایر مس پورفیری منطقه شهربابک

قاسم قاسمی سمسکنده

09:00 تا 11:00

7

تکتونیک فعال غرب سمیرم بر اساس بررسیهای تصاویر ماهواره ایی و مشاهدات صحرایی

علیرضا کمالی دولت آبادی

09:00 تا 11:00

8

مدلسازی توسعه شهری با استفاده از سیستم استنتاج نرو- فازی و سیستم های اطلاعات مکانی

رسول عسگری مجاز

09:00 تا 11:00

9

شناسایی و تفکیک کانی های شاخص زونهای آلتراسیونی گرمابی با استفاده از داده های ASTER در منطقه لاهرود

توحید نوری جگرکندی

09:00 تا 11:00

10

تعیین نقش گسل ها در توسعه کانی زایی محدوده اکتشافی طلای سه بندون در شمال بردسکن با استفاده از دور سنجی

پرویز اجاقی

09:00 تا 11:00

11

مطالعات کانی شناسی و دورسنجی در اکتشاف کانسارمس منطقه کلوت اشرف ها-یزد

عباس آسایی

09:00 تا 11:00

12

طراحی و پیاده سازی تجهیزات نقشه برداری فراگستر

محمد حسین شوشتری

09:00 تا 11:00

13

بررسی تأثیر تعداد لایه‌های شاهد اکتشافی بر نرخ پیش‌بینی مدل های پتانسیل معدنی

الهام قدیری صوفی

09:00 تا 11:00

14

پتانسیل‌یابی مواد اولیه آجر در ورقه 1:100000 منطقه طرق با استفاده از روش کروستا

الهام قدیری صوفی

09:00 تا 11:00

15

شناخت گسل های پنهان براساس جهت گیری شکستگی های تکتونیکی تاقدیس اناران، با استفاده از تکنیک های دورسنجی

مسعود جودکی

09:00 تا 11:00

16

استفاده از طیف سنج Field Spec3 در مقایسه گرانیت شیرکوه و تشکیل کتابخانه طیفی

محمد امین عطاپور

 

 

ساعت

شماره تابلو

عنوان پوستر

ارائه دهندگان

11:00 تا 13:00

1

بررسی عمق جذب طیفی دولومیت زاگرس بااستفاده از Field Spec®3و نرم افزارهایSAMS و PRISM

سمیرا افشاری فر

11:00 تا 13:00

2

کاربرد الگوهای طبقه بندی نظارت شده در داده های دورسنجی با هدف پی جویی ذخایر مس پرفیری

ابراهیم اصلانی

11:00 تا 13:00

3

مطالعات دورسنجی و زمین شناسی جهت تعیین مناطق مستعد برای اکتشاف کانسارهای منگنز: مطالعه موردی معدن چاوباشه در استان اصفهان

مهران تربتیان

11:00 تا 13:00

4

ارزیابی شاخص اختلاف گرد و غبار نرمال شده در تصاویر سنجنده مودیس در جنوب غرب ایران

زهرا ترحم جو

11:00 تا 13:00

5

شناسایی خطواره های موجود در منطقه کبودان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور

آرش سهرابی

11:00 تا 13:00

6

استخراج اتوماتیک خطواره های جنوب شرق همدان و مقایسه آن با برداشت های صحرایی

علی احمدی

11:00 تا 13:00

7

مدلسازی مکانی- زمانی پتانسیل فرسایش بادی در منطقه غرب آسیا

الهام خدابنده لو

11:00 تا 13:00

8

بررسی خطواره های پی سنگی زاگرس در محدوده خمش پیشانی کوهستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور

میلاد باسره

11:00 تا 13:00

9

تکنولوژی GIS و مدل ارزش اطلاعاتی در پهنه‌بندی پتانسیل وجود آهن (مطالعه موردی: معادن آهن سنگان)

عباس گل محمدی

11:00 تا 13:00

10

شناسایی زون های آلتراسیون مرتبط با کانسار مس مولیبدن در محدوده ی کال کافی با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER

فاطمه طغیانی

11:00 تا 13:00

11

مطالعات دورسنجی با استفاده از داده¬های ASTER به منظور تعیین کانی شناسی و هاله¬های دگرسانی؛ مطالعه موردی معدن مس پورفیری سونگون

مرتضی رضایی

11:00 تا 13:00

12

بررسی تغییرات پوشش سطح زمین با استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور

محمد مهدی محبعلی

11:00 تا 13:00

13

تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای لندست 8

محمد فرامرزی

11:00 تا 13:00

14

بررسی ارتباط شاخص NDVI با ترسالی و خشکسالی با استفاده از تصاویر

محمد فرامرزی

11:00 تا 13:00

15

مدل‌سازی پتانسیل معدنی در برگه 1:100000 محلات با استفاده از منطق فازی در GIS

محسن باقری

 


 


 

 


ساعت

شماره تابلو

عنوان پوستر

ارائه دهندگان

14:00 تا 16:00

1

بررسی های اکتشافی با استفاده از پردازش وتحلیل داده های زمین شناسی، سنجش از دور، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در برگه 1:50000 دیزج(طارم- شمال ایران)

سالار مهران

14:00 تا 16:00

2

مطالعات دورسنجی در منطقه شهرضا - جنوب اصفهان

جواد امیری

14:00 تا 16:00

3

تحلیلی برمکان گزینی شهرک های صنعتی در شهرستان بروجن با تکیه بر مدل ارزیابی چند عامله و توان اکولوژیک

سینا رهنمایی

14:00 تا 16:00

4

محاسبه دقیق پارامترهای هیدرولوژیکی و مرفومتری حوضه آبخیز با استفاده از (GIS) و (RS)

محمد الماسی نیا

14:00 تا 16:00

5

استفاده از روش های SAM و LS-Fit در شناسایی زون های دگرسانی هیدروترمال در منطقه خونی و کال-کافی (استان اصفهان)

ندا ماهوش محمدی

14:00 تا 16:00

6

شناسایی و معرفی گسل گهر در منطقه اشترانکوه و بررسی نقش آن در شکل گیری دریاچه گهر

مسعود جودکی

14:00 تا 16:00

7

شناسایی زون‌های آلتراسیون با استفاده از داده‌های سنجنده استر

شورش یوسفی

14:00 تا 16:00

8

پتانسیل‌یابی مواد اولیه آجر در ورقه 1:100000 منطقه طرق با استفاده از روش برازش حداقل مربعات

الهام قدیری صوفی

14:00 تا 16:00

9

نقش واقعیت افزوده ی فراگستر در ارتقاء کارایی نقشه های کاغذی

بهنام نیک پرور

14:00 تا 16:00

10

تهیه نقشه کاربری اراضی شهر اردبیل و حاشیه آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای

بهروز احمدی

14:00 تا 16:00

11

استفاده از شبکه¬های عصبی در شبیه سازی عنصر مس در محدوده پرکام کرمان

سید سعید قنادپور

14:00 تا 16:00

12

شناسایی شکل های ژئومورفولوژیک به منظورمدیریت محیط مطالعه موردی : ورقه تالش

محمدرضا ذبیحی

14:00 تا 16:00

13

بررسی های دورسنجی به منظور شناسایی دگرسانی های گرمابی عناصر پرتوزا در منطقه بابانور چالدران

مجید گل احمدی

14:00 تا 16:00

14

پیش بینی مدل GIS برای ترسیم پتانسیل کانه زایی طلا در محور محمودآباد- بانه(آلوت)

فرانک بیات

14:00 تا 16:00

15

شناسایی واحدهای سنگی،ساختاری و مناطق دگرسانی با استفاده از تکنیک دورسنجی(تصاویر ETMGIS، در برگه۰۰۰ 100 آلوت( کردستان)

سهیلا جبرئیلی

14:00 تا 16:00

16

بارزسازی دگرسانی های کوه لخت(شرق اصفهان) با پردازش دادهای ماهواره ای Aster

محمد قربانی

تاریخ درج : يکشنبه 4 اسفند 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3349
آخرين تاريخ بازديد :31 مرداد 1397  3:53
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :